CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN
TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA
Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

I. LUẬT

   LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM SỐ: 55/2010/QH12

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Luat%20ATVSTP%20so%2055%20nam%202010-QH12.pdf

II. NGHỊ ĐỊNH 

   1. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 02/2022-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Nghi%20%C4%91inh%20s%E1%BB%91%2002-2022-VBHN-BYT.doc

   2. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 115/2018/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%20115-2018-nd-cp.pdf

   3. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 15/2018/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Nghi%20%C4%91inh%20so%2015-2018-N%C4%90-CP.pdf

  4. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 67/2016/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/nghi-dinh-so-67-216-N%C4%90-CP.pdf

  5. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 38/2012/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2038_2012_N%C4%90-CP.pdf

III. THÔNG TƯ 

    1. THÔNG TƯ SỐ: 24/2019/TT-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/thong-tu-so-24-2019tt-byt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-phu-gia-thuc-pham.pdf

    2. THÔNG TƯ SỐ: 18/2019/TT-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/thong-tu%20so%2018-2019-huong-dan-thuc-hanh-san-xuat-tot-gmp-trong-san-xuat-kinh-doanhthuc-pham-bao-ve-suc-khoe.pdf

    3. THÔNG TƯ SỐ: 05/2018/TT-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/thong-tu-05_2018_byt_dm-tp_phu-gia-tp_chat-ho-tro_bao-bi-co-ma-so-hh-xnk-vietnam.pdf

    4. THÔNG TƯ SỐ: 47/2014/TT-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%C3%B4%2047_2014_TT_BYT.doc

     5. THÔNG TƯ SỐ: 19/2012/TT-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Thong%20tu%20so%2019-2012-TT-BYT.doc

     QUYẾT ĐINH SỐ: 4288/2016/QĐ-BYT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/quyet-dinh%20so%204288-2016-byt-ban-hanh-tai-lieu-huong-thuc-hanh-san-xuat-tot-gmp-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-health.pdf

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN | XEM TẤT CẢ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO