CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN
TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA
Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN

LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ: 12/2012/QH13

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Luat%20c%C3%B4ng%20%C4%91o%C3%A0n%20s%E1%BB%91%2012-2012-QH13.doc

1. NGHỊ ĐINH ĐỊNH SỐ: 98/2014/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/_ND98-2014-CP.pdf

2. NGHỊ ĐINH SỐ: 200/2013/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20so%20200-2013-N%C4%90-CP.pdf

3. NGHỊ ĐINH SỐ: 191/2013/NĐ-CP- QUY ĐINH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/NGHI%20DINH%20191-2013-N%C4%90-CP-%20KINH%20PHI%20CONG%20DOAN.doc

4. NGHỊ ĐINH SỐ: 43/2013/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/NGHI%20DINH%2043-2013-N%C4%90-CP%20QUY%20DINH%20LUAT%20CONG%20DOAN.pdf

5. NGHỊ ĐINH SỐ: 96/2006/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20so%2096%20nam%202006-N%C4%90-CP(1).doc

1. THÔNG TƯ SỐ: 17/2009/TT-BTC

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20so%2017-2009-TT-BTC%20nam%202009.doc

2. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2007-TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%91%2001_2007_TTLT-TLDLDVN-BLDTBXH.doc

3. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ:01/2005-TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%20so01-2005-TTLT-TLDLDVN-BLDTBXH.doc

4. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 03/2000-TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20tich%20s%E1%BB%91%2003%20n%C4%83m%202000_TTLB-BCA-TLD.doc

5. THÔNG TƯ SỐ: 76/1999-TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%91%2076_1999_TTLT-BTC-TLD.doc

1. QUYẾT ĐINH SỐ: 4290/2022-TLĐLĐVN

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Quyet%20dinh%20so%204290-QD-TLD%20ngay%2001%2C%2003%2C2022.pdf

2. QUYẾT ĐINH SỐ: 168/2013/QĐ-TLĐ

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/QUY%E1%BA%BET%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20so%20168-2013-QD-TLD_.docx

3. QUYẾT ĐINH SỐ: 169/2013/QĐ-TLĐ

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/QUY%E1%BA%BET%20%C4%90INH%20SO_169-2013%20-QD-TLD.docx

4. QUYẾT ĐỊNH SỐ: 170/2013/QĐ-TLĐ

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/QUY%E1%BA%BET%20%C4%90INH%20SO%20170-2013-QD-TLD.docx

5. QUYẾT ĐỊNH SỐ: 171/2013/QĐ-TLĐ

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/QUY%E1%BA%BET%20%C4%90INH%20SO%20170-2013-QD-TLD(1).docx

6. QUYẾT ĐINH SỐ: 525/2011/QĐ-TLĐ

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/QUYET%20DINH%20525_2011%20PHU%20CAP%20CONG%20DOAN.doc

7. QUYẾT ĐINH SỐ: 133/2008/QĐ-TTg

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91inh%20s%C3%B4133-2008-Q%C4%90-TTg%20nam%202008.doc

HƯỚNG DẪN SỐ 1360/2019-HD-TLĐ

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Huong%20dan%20so%201360_quy_che_dan_chu_co%20so%20tai%20noi%20lam%2

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN | XEM TẤT CẢ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO