CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN
TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA
Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

I. LUẬT 

   1. LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SỐ:27/2001/QH10

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Luat%20PCCC%20SO%2027-2001-QH10(1).DOC

    2. LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SỐ 40/2013/QH13 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2013

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Luat%20so%2040%20sua%20doi%20bo%20sung%20nam%202013-QH13(1).pdf

II. NGHỊ ĐỊNH 

    1. NGHỊ ĐINH SỐ: 44/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%20144_2021_N%C4%90_CP(1).doc

2. NGHỊ ĐINH SỐ: 97/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2097-2021-N%C4%90-CP(1).pdf

      3. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 136/2020/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so136-2020-N%C4%90-CP%20Phan%201(1).pdf

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20dinh%20so%20136-2020%20phan%202(1).pdf

       4. NGHỊ ĐINH SỐ: 23/2018/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Nghi%20%C4%91inh%20so%2023-218-N%C4%90-CP.pdf

    5. NGHỊ ĐINH SỐ: 96/2016/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Nghi%20dinh%20so%2096_2016_N%C4%90-CP(15152).pdf

III. THÔNG TƯ 

        1. THÔNG TƯ SỐ: 17/2021/TT-BCA

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20tu%20so%2017-2021-TT-BCA.pdf

         2. THÔNG TƯ SỐ: 149/2020/TT-BCA

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Thong%20tu%20149_2020_TT_BCA_chuan.PDF

         3. THÔNG TƯ SỐ: 01/2020/TT-BXD

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%91%2001-2020-TT-BXD.pdf

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN | XEM TẤT CẢ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO