CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN
TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA
Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ: 72/2020/QH14

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Lu%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20so%2072-2020-QH14.pdf

II. NGHỊ ĐỊNH 

1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2045_2022_N%C4%90-CP.pdf

2. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2008_2022_N%C4%90-CP.pdf

3. NGHỊ ĐINH SỐ: 84/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2084_2021_N%C4%90-CP.pdf

4. NGHỊ ĐINH SỐ: 55/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2055_2021_ND-CP.pdf

5. NGHỊ ĐỊNH SỐ: 54/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2054_2021_ND-CP%20ve%20danh%20gia%20so%20bo%20tac%20dong%20MT.pdf

III.THÔNG TƯ

1. THÔNG TƯ SỐ: 02/2022/TT-BTC

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%C3%B4%2002_2022_TT-BTC.pdf

2. THÔNG TƯ SỐ: 02/2022/TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20tu%20so%2002_2022_TT-BTNMT.pdf

3. THÔNG TƯ SỐ: 10/2021/TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20tu%20so%2010-2021-TT-BTNMT.pdf

4. THÔNG TƯ SỐ: 05/2021/TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20so%2005-2021-tt-btnmt.pdf

5. THÔNG TƯ SỐ: 07/2020/TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20tu%20so%2007-2020-tt-btnmt.pdf

6. THÔNG TƯ SỐ: 27/2019/TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20so%2027_2019_TT-BTNMT.pdf

7. THÔNG TƯ SỐ: 25/2019/TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20tu%20so%2025-2019-tt-btnmt%20va%20Phu%20luc.pdf

IV. QUYẾT ĐỊNH 

1. QUYẾT ĐỊNH SỐ: 174/2022/QĐ-BTNMT TIẾP NHẬN XỬ LÝ THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91inh%20so%20174-2022-qd-btnmt%20quy%20che%20duong%20day%20nong.pdf

2. QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2695/2021/QĐ-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91inh%20so%202695-qd-btnmt_2021.pdf

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN | XEM TẤT CẢ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO