CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN
TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA
Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN

I. LUẬT

1. Luật đầu tư số: 61/2020/QH14

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20s%E1%BB%91%2061%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%2014%20nam%202020(1).doc

2. Luật kinh doanh bất động sản số: 66/2014/QH13

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/LU%E1%BA%ACT%20KINH%20DOANH%20B%C4%90S%2066_2014_QH13.doc

3. Luật nhà ở số: 65/2014/QH13

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Lu%E1%BA%ADt%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20s%E1%BB%91_65_2014_QH13.pdf

4. Luật xây dựng số: 50/2014/QH13

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Lu%E1%BA%ADt%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20s%E1%BB%91_50_2014_QH13.pdf

5. Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Lu%E1%BA%ADt%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20s%E1%BB%91%2068%20n%C4%83m%202014%20QH13%20ngay%2026%20th%C3%A1ng%2011%20n%C4%83m%202014.doc

6. Luật đất đai số: 45/2013/QH13

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20s%E1%BB%91%2045%20n%C4%83m%202013(1).pdf

II. NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định số: 02/2022/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/ND-02-2022-CP%20ngay%206%20th%C3%A1ng%2001%20n%C4%83m%202022.pdf

2. Nghị định sô: 04/2022/NĐ-CP 

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2004-2022-N%C4%90-CP.pdf

3. Nghị định số: 44/2022/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2044-2022-nd-cp(1).pdf

4. Nghị định số: 26/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20so%2026_2021_ND-CP.pdf

5. Nghị định số: 52/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2052-2021-n%C4%91-cp.pdf

6. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Nghi%20%C4%91inh%20so%20136-2021-n%C4%91-cp(1).pdf

7. Nghị định số: 06/2020/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2006-2020-N%C4%90-CP(1).pdf

8. Nghị định số: 95/2020/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20so%2095-2020-N%C4%90-CP(1).pdf

9. Nghị định số: 146/2020/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20146-2020-n%C4%91-cp(1).pdf

10. Nghị định số: 62/2019/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2062-2019-n%C4%91-cp.pdf

11. Nghị định số:79/2019/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91inh%20so%2079-2019-n%C4%91-cp.pdf

12. Nghị định số: 123/2017/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20123-2017-N%C4%90-CP(1).pdf

13. Nghị định số: 168/2016/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20so%20168-2016-n%C4%91-cp(1).pdf

14. Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%2099%20n%C4%83m%202015%20c%C3%B3%20hi%E1%BB%87u%20l%E1%BB%B1c%2020%2C10%2C2015.doc

III. NGHỊ QUYẾT, THÔNG TƯ

 Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20954-2020-UBTVQH14(1).pdf

1. Thông tư số: 01/2022-BXD

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%91%2001-2022-TT-BXD.pdf

2. Thông tư số: 07/2021-TT-BXD

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%C3%B4%2007-%202021-TT-BXD.pdf

3. Thông tư số: 09/2021-TT-BXD

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2009-2021-TT-BXD.pdf

4. Thông tư số: 11/2021-TT-BTNMT

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20so%2011-2021-TT-BTNMT.pdf

5. Thông tư số: 07/2019-BTP

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2007%20nam%202019%2C%20TT-BTP%20thue%20chap%20quyen%20su%20dung%20dat%20gan%20lien%20voi%20dat(1).doc

6. Thông Tư số: 11/2015-TT-BXD

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%91%2011-2015-TT-BXD.pdf

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN | XEM TẤT CẢ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO